Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego PCME

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy PCME, dostępny pod adresem internetowym www.pcme.pl  prowadzony jest przez H.B.M. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000766640, o kapitale zakładowym 12000 zł, NIP 956-234-44-65, REGON 382315130, prowadzący podmiot leczniczy Zespół Gabinetów Lekarskich PCME MED wpisany do rejestru podmiotów leczniczych nr 000000206782 wojewody kujawsko-pomorskiego, 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 84/86.
 2. W ramach serwisu internetowego www.pcme.pl dostępne są odpłatne usługi e-konsultacji oraz e-recepty.

§ 2

Definicje

 1. Usługodawca – H.B.M. sp. z o.o. w Toruniu, prowadzący podmiot leczniczy Zespół Gabinetów Lekarskich PCME MED wpisany do rejestru podmiotów leczniczych nr 000000206782 wojewody kujawsko-pomorskiego, 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 84/86, świadczący za pośrednictwem serwisu www.pcme.pl usługi e-konsultacji i e-recept. Dalej w treści regulaminy zwany Usługodawcą albo H.B.M.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.pcme.pl 
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, odwiedzający Serwis Usługodawcy, na rzecz którego zgodnie z niniejszym regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi, lub który jest stroną umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu.
 4. Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług medycznych tj. e-konsultacji i e-recept, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, będąca pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. Ekonsultacje – konsultacje zdalne z lekarzem – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz pacjenta, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem platformy ClickMeeting, w formie videokonferencji.
 6. Erecepta – recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept.
 7. Lekarz – osoba wykonująca zawód na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, udzielająca świadczeń zdrowotnych, w tym usług e-konsultacji.
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą.
 11. Formularza rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający rezerwację e-konsultacji lub zakup e-recepty.
 12. Newsletter – Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, to wysyłka wiadomości email, wysyłana systematycznie do określonej grupy odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę i w procesie rejestracji podali swój adres email. Newsletter zawiera materiały marketingowo-informacyjne Sprzedawcy dotyczące jego działalności w ramach prowadzonych serwisów www.holis-med.pl i www.pcme.pl .

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. włączona obsługa plików Cookies,

c. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Usługi konsultacji zdalnej – e-konsultacje i e-recepty

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów z konsultacji zdalnej, zwanej dalej "e-konsultacją", przeprowadzonej z Lekarzem (dalej "Lekarz") współpracującym z H.B.M. spółka z o.o. (dalej „H.B.M.” lub „Usługodawca”) lub zakupu e-recepty.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z e-konsultacji lub zakupu e-recepty, Pacjent zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.

3. Do skorzystania z e-konsultacji i e-recepty uprawnieni są Pacjenci, którzy zaakceptowali wszelkie wskazane w Regulaminie postanowienia oraz dokonali poprawnej rejestracji za pomocą udostępnionego w Serwisie formularzu rejestracji i dokonali płatności on-line.

4. E-konsultacje oraz e-recepty są dostępne tylko dla pacjentów kontynuujących leczenie u Usługodawcy.

5. Lekarze przeprowadzają e-konsultacje z zakresu dermatologii.

6. Koszt e-konsultacji to 120 zł. Koszt wystawienia e-recepty to 30 zł.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Lekarza i H.B.M. w celu przeprowadzenia e-konsultacji lub wystawienia e-recepty, a następnie w celu rezerwacji terminu kolejnej wizyty lub ewentualnego zabiegu. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach Pacjenta w tym zakresie dostępne są w polityce prywatności pod adresem: https://pcme.pl/polityka-prywatnosci/ .

2. Zasady przeprowadzenia e-konsultacji

1. E-konsultacja odbywa się, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej, poprzez serwis ClickMeeting w formie wideo. Rozmowa jest szyfrowana w systemie end-to-end.

2. Instrukcja dotycząca e-konsultacji (dostępna również na stronie Serwisu):

By skorzystać z konsultacji on-line wystarczy:      

– Wybrać odpowiedni termin dostępny w terminarzu.    

– Zarejestrować się na konsultację podając odpowiednie dane.    

– Dokonać płatności za konsultację korzystając z płatności on-line.    

– Przed planowanym terminem konsultacji otrzymacie Państwo sms przypominający oraz mail z linkiem kierującym na stronę, na której odbędzie się konsultacja.    

– Po otwarciu strony możliwe będzie dołączenie dodatkowych plików np. z wynikami badań     – O wyznaczonej godzinie lekarz nawiąże połączenie.    

– Czas trwania konsultacji będzie wynosił ok. 20 minut.    

– Po odbytej konsultacji, jeśli będzie to konieczne, otrzymacie Państwo zalecenia od lekarza.  

3. Polityka prywatności oraz warunki korzystania z serwisu ClickMeeting udostępnione zostały na witrynie internetowej https://clickmeeting.com/pl/legal. H.B.M. i Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.  

4. Umówienie terminu oraz godziny e-konsultacji następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego terminu w kalendarzu na stronie www.pcme.pl/e-konsultacje oraz wypełnienie formularza rejestracji.

5. Pacjent obowiązany jest udostępnić H.B.M. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail celem umożliwienia nawiązania kontaktu zdalnego przez Lekarza.

6. E-konsultacja odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody na jej przeprowadzenie, co następuje poprzez zaakceptowanie regulaminu e-konsultacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych w formularzu rejestracyjnym.

7. E-konsultacja jest odpłatna. Dokonanie wpłaty w formie on-line jest warunkiem przeprowadzenia e-konsultacji.

3. Zobowiązania Stron związane z realizacją usługi e-konsultacji

1. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji, Pacjent zobowiązuje się do:

a) posiadania komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) wyposażonego w kamerę,

b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu,

c) zapewnienia odpowiedniej jakości łącza internetowego,

d) zapewnienia sobie komfortowego i intymnego pomieszczenia oraz czasu, w którym nie będzie niepokojony przez inne osoby,

e) pozostawania w gotowości do przeprowadzenia e-konsultacji na co najmniej 5 minut przed planowanym czasem połączenia,

f) ustawienia kamery urządzenia w sposób uwidaczniający jego twarz,

g) postępowania zgodnie z regulacjami zawartymi w wyrażonej przez niego zgodzie na e-konsultację oraz niniejszym Regulaminie.

h) podawanie Lekarzowi wyłącznie prawdziwych, aktualnych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących stanu jego zdrowia, gdyż podanie informacji nieprawdziwych może negatywnie wpłynąć na dalsze świadczenie usługi e-konsulatcji.

2. H.B.M. i Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie lub niewłaściwe przeprowadzenie e-konsultacji w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Pacjenta.

3. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji Lekarz zobowiązuje się do:

a) znajdowania się w pomieszczeniach konsultacyjnych zapewniających możliwość odbycia wizyty bez zbędnych zakłóceń,

b) dołożenia wszelkich starań celem zachowania pełnej intymności Pacjenta,

c) terminowego przeprowadzenia umówionej e-konsultacji.

4. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji Lekarz ma prawo:

a) prosić o okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji Pacjenta,

b) udzielić porady medycznej,

c) udzielić porady profilaktycznej,

d) przeanalizować wyniki badań dostępne w dokumentacji medycznej H.B.M.,

e) przesłać oraz objaśnić materiały o tematyce zdrowotnej,

f) zasugerować konieczność odbycia wizyty lekarskiej osobiście lub u innego specjalisty

g) wystawić e-receptę lub e-zwolnienie

4. Czas trwania e-konsultacji

1. Czas trwania e-konsultacji wynosi około 20 minut. Po jego upływie, Lekarz uprawniony jest do przerwania połączenia z Pacjentem.

2. W celu umówienia kolejnej wizyty lub zadania dodatkowych pytań Pacjent może skontaktować się z recepcją pod numerem telefonu 881 931 685 lub przesłać mail na adres: konsultacje@pcme.pl 

 

5. Zakres odpowiedzialności

1. H.B.M. ani Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za serwis, służący do przeprowadzenia e-konsultacji, jakość połączenia internetowego, problemy techniczne lub zerwanie połączenia podczas  przeprowadzanej e-konsultacji.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Lekarz podejmie próbę ponownego połączenia się z Pacjentem.

3. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że poprzez korzystanie z e-konsultacji wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie w dokumentacji medycznej swoich danych osobowych oraz udostępnionych przez niego informacji o stanie zdrowia.

4. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach e-konsultacji Lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać e-konsultację.

5. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas e-konsultacji.

6. Pacjent zobowiązuje się w trakcie umawiania e-konsultacji jak też w czasie jej trwania do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń ani za porady udzielone Pacjentowi w oparciu o przekazane przez niego dane niezgodne ze stanem faktycznym.

7. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za koszty związane z uzyskaniem przez Pacjenta połączenia z internetem.

 

6. E-recepty

1. E-receptę może otrzymać tylko osoba będąca wcześniej Pacjentem H.B.M. i posiadająca w H.B.M. dokumentację medyczną, na podstawie której będzie wystawiona e-recepta. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Ostateczną decyzję o wystawieniu e-recepty podejmuje Lekarz.

2. Jeżeli Lekarz ma wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty może odmówić jej wystawienia. Mogą to być wątpliwości natury medycznej, przeciwwskazania, błędy w wypełnionych formularzu rejestracji lub brak wyraźnych wskazań do leczenia. W takim wypadku środki pieniężne za zamówioną e-receptę nie podlegają zwrotowi.

3. Usługa e-recepty jest realizowana przez Usługodawcę i Lekarza w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania, za pośrednictwem Serwisu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji i dokonania opłaty.

4. Po dokonaniu opłaty za pośrednictwem systemu on-line Pacjent nie ma możliwości odstąpienia od umowy o wystawienia e-recepty i żądania zwrotu uiszczonej płatności, zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w §6 Regulaminu.

7. Reklamacja

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Pacjent ma prawo złożyć reklamację dotyczącą e-konsultacji lub e-recepty.

2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: recepcja@pcme.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Pacjenta, adres e-mail oraz opis sprawy.

3. Lekarz lub H.B.M. udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przesyła się Pacjentowi na podany przez niego adres e-mail.

 

8. Odstąpienie od umowy

1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy, polegającej na przeprowadzeniu e-konsultacji do 48 godzin przed umówionym terminem, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi po wykonaniu usługi, polegającej na udzieleniu przez Lekarza e-konsultacji, zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszym paragrafie i §6 Regulaminu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent musi poinformować H.B.M. o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, a jednocześnie przez rozpoczęciem udzielania e-konsultacji przez Lekarza. Oświadczenie można złożyć ustnie kontaktując się z recepcją pod numerem 881 931 685 lub mailowo na adres recepcja@pcme.pl.

4. W przypadku anulowania e-konsultacji w terminie wskazanym w ust. 1, kwota uiszczona za konsultacje zostanie zwrócona na numer konta, z którego była uregulowana lub za pośrednictwem systemu płatności on-line.

§5

Oferowane metody płatności

1. Płatności za rejestrację e-konsultacji i wystawienie e-recepty są dokonywane on-line a pośrednictwem firmy T-pay.

2. W przypadku, gdy Pacjent wybierze płatność elektroniczną realizacji płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu T-pay. System płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437. Szczegółowe informacje na temat płatności za pośrednictwem systemu T-pay znajdują się na stronie https://tpay.com/ .

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Pacjentom, korzystającym z prawa odstąpienia od umowy przysługują prawa wskazane w Rozdziale 4. Ustawy o prawach konsumenta – Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone wobec wszystkich Pacjentów, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:
 1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Pacjenta, informując przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy – dotyczy to w szczególności usługi wystawiania e-recept, usługi e-konsultacji oraz ankiety IoMET ;
 2. jeżeli dotyczy umowy sprzedaży której przedmiotem jest dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy – dotyczy to w szczególności ankiety IoMET.
 1. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7

Reklamacja

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, kodeksu cywilnego i ustawą o prawach konsumenta.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty email pod adresem recepcja@pcme.pl 
 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

§8

Dane Osobowe

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów oraz innych Użytkowników Serwisu oraz korzystania z plików cookies przez www.pcme.pl zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu pod linkiem: https://pcme.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 9

Newsletter

 1. Newsletter tj. umowa o świadczenie usługi elektronicznej – prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w formie przesyłania wiadomości e-mail zawierającej materiały marketingowo-informacyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Sprzedawcę H.B.M. Sp. z o.o. w ramach serwisów www.holis-med.pl i www.pcme.pl, możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i podaniu swojego adresu email.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, każdemu Użytkownikowi, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości marketingowych w postaci Newslettera, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji, poprzez podanie swojego adresu email i zaakceptowanie zgody przez Użytkownika – umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłce Newslettera jest darmowa a zawierana na czas nieoznaczony i obowiązuje do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o rodzajach terapii, konsultacjach i diagnostyce oraz wszelkie inne informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej ani farmaceutycznej. Przed nabyciem lub zastosowaniem jakichkolwiek suplementów i leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli informacje zawarte w ulotce dołączonej do produktu nie są wystarczające lub są niezrozumiałe. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu działa na własną odpowiedzialność.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.