Pn, Śr 9:00 - 16:00  |  Wt, Czw, Pt 9:00 - 18:00
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

I. Regulamin zakupów na stronie pcme.pl

Właścicielem i administratorem Systemu jest H.B.M. Sp. z.o.o., ul. Szosa Chełmińska 84/86, 87-100 Toruń, NIP: 9562344465.

Regulamin zakupów

1. Witryna internetowa pcme.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może składać zamówienia poprzez formularz dokonania zakupu na platformie witryny. Każde zamówienie będzie osobno potwierdzone mailowo.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu a także zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez pcme.pl danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu.

4. Zamówioną usługę dostarczamy za pośrednictwem adresu e -mail.

5. Możliwa jest następująca formy płatności:

-Poprzez system szybkich płatności Tpay.

6. W przypadku niezgodności usługi z umową, reklamację należy składać na adres e mail:

dietoterapia@pcme.pl

7. Ustosunkujemy się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

8. Regulamin określa zasady zakupów w witrynie pcme.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie pcme.pl bez pisemnej zgody.

10. Witryna pcme.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

II. Regulamin konsultacji zdalnej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin konsultacji zdalnej, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania przez Pacjentów z konsultacji zdalnej, zwanej dalej "e-konsultacją", przeprowadzonej z Lekarzem ("Lekarz") współpracującym z H.B.M. spółka z o.o., zwaną dalej H.B.M.

2. Do skorzystania z e-konsultacji uprawnieni są Pacjenci, którzy wyrazili zgodę na e-konsultację, akceptując jednocześnie wszelkie wyrażone w niej postanowienia.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z e-konsultacji, Pacjent zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu. 

4. Lekarze przeprowadzają e-konsultacje z zakresu dermatologii.

5. Koszt pierwszej e-konsultacji to 120 zł, koszt kolejnej 80 zł. Przy rejestracji możliwy jest wybór opcji e-konsultacji. W przypadku pomyłki przy wyborze, kwota płatności musi zostać wyrównana do poprawnej wartości (dopłata lub zwrot środków).

 

§ 2. Zasady przeprowadzenia e-konsultacji

1. E-konsultacja odbywa się poprzez serwis ClickMeeting w formie wideo. Rozmowa jest szyfrowana w systemie end-to-end.

2. Polityka prywatności oraz warunki korzystania z serwisu ClickMeeting udostępnione zostały na witrynie internetowej https://clickmeeting.com/pl/legal. H.B.M. i Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.  

4. Umówienie terminu oraz godziny e-konsultacji następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego terminu w kalendarzu na stronie www.pcme.pl/e-konsultacje oraz wypełnienie formularza rejestracji.

5. Pacjent obowiązany jest udostępnić H.B.M.  numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail celem umożliwienia nawiązania kontaktu zdalnego przez Lekarza. 

6. E-konsultacja odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody na jej przeprowadzenie, co następuje poprzez zaakceptowanie regulaminu e-konsultacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnych w formularzu rejestracyjnym.

7. E-konsultacja jest odpłatna. Dokonanie wpłaty w formie on-line jest warunkiem przeprowadzenia e-konsultacji.

 

§ 3. Zobowiązania Stron

1. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji, Pacjent zobowiązuje się do:

a) posiadania komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) wyposażonego w kamerę,

b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu,

c) zapewnienia odpowiedniej jakości łącza internetowego,

d) zapewnienia sobie komfortowego i intymnego pomieszczenia oraz czasu, w którym nie będzie niepokojony przez inne osoby,

e) pozostawania w gotowości do przeprowadzenia e-konsultacji na co najmniej 5 minut przed planowanym czasem połączenia,

f) ustawienia kamery urządzenia w sposób uwidaczniający jego twarz, 

g) postępowania zgodnie z regulacjami zawartymi w wyrażonej przez niego zgodzie na e-konsultację.

2. H.B.M. i Lekarz nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie lub niewłaściwe przeprowadzenie e-konsultacji w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Pacjenta.

3. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji Lekarz zobowiązuje się do: 

a) znajdowania się w pomieszczeniach konsultacyjnych zapewniających możliwość odbycia wizyty bez zbędnych zakłóceń,

b) dołożenia wszelkich starań celem zachowania pełnej intymności Pacjenta,

c) terminowego przeprowadzenia umówionej e-konsultacji.

4. W ramach przeprowadzenia e-konsultacji Lekarz ma prawo:

a) prosić o okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji Pacjenta,

b) udzielić porady medycznej,

c) udzielić porady profilaktycznej,

d) przeanalizować wyniki badań dostępne w dokumentacji medycznej H.B.M.,

e) przesłać oraz objaśnić materiały o tematyce zdrowotnej,

f) zasugerować konieczność odbycia wizyty lekarskiej osobiście lub u innego specjalisty

g) wystawić e-receptę lub e-zwolnienie

5. E-receptę może otrzymać tylko osoba będąca wcześniej Pacjentem H.B.M. i posiada tu dokumentację medyczną, na podstawie której będzie wystawiona e-recepta. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz.

 

§ 4. Czas trwania e-konsultacji

1. Czas trwania e-konsultacji wynosi około 20 minut. Po jego upływie, Lekarz uprawniony jest do przerwania połączenia z Pacjentem.

2. W celu umówienia kolejnej wizyty lub zadania dodatkowych pytań Pacjent może skontaktować się z recepcją pod numerem telefonu 881 931 685 lub przesłać mail na adres: konsultacje@pcme.pl

 

§ 5. Siła wyższa

1. H.B.M. nie ponosi odpowiedzialności za serwis, służący do przeprowadzenia e-konsultacji, jakość połączenia internetowego, problemy techniczne lub zerwanie połączenia podczas  przeprowadzanej e-konsultacji.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Lekarz podejmie próbę ponownego połączenia się z Pacjentem.

 

§ 6. Zakres odpowiedzialności

1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że poprzez korzystanie z e-konsultacji wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie w dokumentacji medycznej swoich danych osobowych oraz udostępnionych przez niego informacji o stanie zdrowia. 

2. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach e-konsultacji Lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać e-konsultację.

3. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas e-konsultacji. 

4. Pacjent zobowiązuje się w trakcie umawiania e-konsultacji jak też w czasie jej trwania do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń ani za porady udzielone Pacjentowi w oparciu o przekazane przez niego dane niezgodne ze stanem faktycznym.

5. Lekarz i H.B.M. nie ponoszą odpowiedzialności za koszty związane z uzyskaniem przez Pacjenta połączenia z internetem.

 

§ 7 . Reklamacja

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Pacjent ma prawo złożyć reklamację dotyczącą e-konsultacji.

2. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: recepcja@pcme.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko Pacjenta, adres e-mail oraz opis sprawy.

3. Lekarz lub H.B.M. udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przesyła się Pacjentowi na podany przez niego adres e-mail. 

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy, polegającej na przeprowadzeniu e-konsultacji do 48 godzin przed umówionym terminem, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi po wykonaniu usługi, polegającej na udzieleniu przez Lekarza e-konsultacji. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent musi poinformować H.B.M. o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, a jednocześnie przez rozpoczęciem udzielania e-konsultacji przez Lekarza. Oświadczenie można złożyć ustnie kontaktując się z recepcją pod numerem 881 931 685 lub mailowo na adres recepcja@pcme.pl.

4. W przypadku anulowania e-konsultacji w terminie wskazanym w ust. 1, kwota uiszczona za konsultacje zostanie zwrócona na numer konta, z którego była uregulowana.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 9 kwietnia 2020 r.

2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Pacjentowi poprzez opublikowanie jej na stronie www.pcme.pl/e-konsultacje

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Lekarza i H.B.M. w celu przeprowadzenia e-konsultacji, a następnie w celu rezerwacji terminu ewentualnego zabiegu. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach Pacjenta w tym zakresie dostępne są pod adresem: www.pcme.pl na dole strony

 4. Dla celów zastosowania niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepis prawa polskiego.

 

Partnerzy